Pytania egzaminacyjne na patent strzelecki

Niniejszy dokument przedstawia przykładowe pytania egzaminacyjne na patent strzelecki, organizowane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Patent strzelecki jest dokumentem stwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, o którym mowa m.in. w art. 10.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576).

Zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego PZSS, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym w części teoretycznej sprawdza się znajomość (§ 9. p. 2. regulaminu):

 1. obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
 2. zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
 3. regulaminów strzeleckich;
 4. budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
 5. znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Na części teoretycznej, zgodnie z § 10 regulaminu, mamy 10 pytań, po 2 z każdego zagadnienia, popełnić możemy tylko 1 błąd, ale wyłącznie w sześciu ostatnich pytaniach. Na pytania dotyczące ustawy oraz zasad bezpieczeństwa odpowiedzi musimy udzielić bezbłędnie. Czas trwania części teoretycznej: 20 minut.

Ponieważ na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się przepisy dotyczące posiadania broni, przejrzałem znalezione w internecie pytania pod kątem poprawności odpowiedzi. Dla każdego z pytań starałem się odnaleźć źródło takich, a nie innych zapisów (podałem je kursywa w nawiasie po odpowiedzi). W kilku przypadkach dokonałem korekt, w kilku dodałem własne komentarze. W kilku miejscach nie udało mi się odnaleźć źródła, będę wdzięczny za uzupełnienie — te pytania bez odnalezionego źródła pozostawiłem bez wytłuszczenia.

Zanim zaczniesz się uczyć z tych pytań, sprawdź, czy konkretne akty prawne wciąż obowiązują!

I po tym ostrzeżeniu możesz przewinąć niżej, gdzie znajdziesz pytania.

 

 

 

Ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej postawie

Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję:
tak; (art. 5.1. ustawy o broni i amunicji, dalej: uobia)

Istotnymi częściami broni palnej są:
szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, komora zamkowa, zamek oraz bęben nabojowy; (art. 5.2. uobia)

Bronią szczególnie niebezpieczną jest:
samoczynna broń palna, zdolna do rażenia celów na odległość;  (art. 10.5.1) uobia)

Bronią szczególnie niebezpieczną jest:
broń palna, wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku; (art. 10.5.3) uobia)

Która z niżej wymienionych odpowiedzi stanowi definicję broni palnej:
każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego; (art. 7.1. uobia)

Amunicją są wyłącznie:
naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej; (art. 4.3. uobia)

Bronią szczególnie niebezpieczną jest:
broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu; (art. 10.5.4) uobia)

Istotnymi częściami amunicji są:
pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego; (art. 5.3. uobia)

Amunicją szczególnie niebezpieczną jest:
amunicja z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej; (art. 10.6.3) uobia)

Czy wolno posiadać amunicję pistoletową i rewolwerową z pociskami półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu przeszkody:
tak;

Komentarz od użytkownika forum iweb:

Nowelizacja [uobia — przyp. KL] z 2011 r. uchyliła rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji[…] (Dz.U. 2000.19.240), włączając katalog amunicji szczególnie niebezpiecznej do treści ustawy pod art. 10 ust. 6 UoBiA. Wyłączono z tego katalogu m. in. „amunicję pistoletową i rewolwerową z pociskami półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu przeszkody” (par. 2 pkt 5 uchylonego rozporządzenia).

Czy wolno posiadać amunicję wykonaną niefabrycznie, w tym także taką, do której wytworzenia wykorzystano fabrycznie nowe elementy amunicji:
tak, pod warunkiem, że amunicja ta została wytworzona na własny użytek przez osobę posiadającą pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską; (art. 10.6.4) uobia)

Bronią pneumatyczną jest wyłącznie:
niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J; (art. 8. uobia)

Bronią palną jest wyłącznie:
broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;

Komentarz użytkownika forum iweb:

Wydaje mi się, za podstawę prawną należałoby uznać art. 4 ust. 1 pkt 1 UoBiA, przy czym użycie słowa „wyłącznie” w treści pytania jest raczej niefortunne.

Bronią szczególnie niebezpieczną jest:
broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń imitująca inne przedmioty; (art. 10.5.2) uobia)

Amunicją szczególnie niebezpieczną jest:
amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pociski do takiej amunicji; (art. 10.6.1) uobia)

Amunicją szczególnie niebezpieczną jest:
amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu; (art. 10.6.2) uobia)

Amunicją szczególnie niebezpieczną jest:
amunicja wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską; (art. 10.6.4) uobia)

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni ważne jest:
bezterminowo; (załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 21.03.2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni, dalej: rwl)

Broń palną można posiadać wyłącznie:
na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej; (art. 9.1. uobia)

Czy organy Policji mogą ograniczyć lub wykluczyć możliwość noszenia broni:
tak; (art. 10.7. uobia)

Nabywca broni ma obowiązek ją zarejestrować w ciągu:
5 dni od dnia zakupu; (art. 13.1. uobia, załącznik nr 2 do rwl)

Pozwolenie na broń – z wyłączeniem broni sportowej i myśliwskiej – wydaje się osobie, która ukończyła:
21 rok życia; (art. 15.1.1) i 15.2. uobia)

Czy osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, obowiązana jest dołączyć do niego orzeczenie lekarskie i psychologiczne:
tak; (art. 15.3. uobia)

Osoba posiadająca pozwolenie na broń do celów sportowych jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne:
nie ma takiego obowiązku; (dla celów ochrony osobistej – tak, co 5 lat,  art. 15.4. uobia)

Czy organy Policji mają prawo zobowiązać posiadacza pozwolenia na broń, poddaniu się badaniom lekarskim i psychologicznym:
tylko w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, ograniczoną sprawność psychofizyczną oraz zaburzenia psychiczne, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego; (art. 15.5. uobia)

Amunicję można nabywać na podstawie:
legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji; (art. 14. uobia)

Broń pneumatyczną można posiadać wyłącznie:
na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej; (art. 9.4. uobia)

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
posiadania broni pneumatycznej; (art. 11.9) uobia)

Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej:
bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm; (art. 10.4.4)a) uobia)

Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej:
centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm; (art. 10.4.4)b) uobia)

Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej:
gładkolufowej; (art. 10.4.4)c) uobia)

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń do celów sportowych lub łowieckich może być wydane osobie mającej ukończone:
18 lat (art. 15.2. uobia)

Za ważną przyczynę wydania pozwolenia na broń do celów sportowych uważa się w szczególności:
udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych potwierdzonych „patentem strzeleckim” oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego; (art. 10.3.3) uobia)

Czy dopuszcza się zbywanie broni i amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń:
tylko pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni; (art. 21.1. uobia)

Broń zakupioną na podstawie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni należy zarejestrować w ciągu:
5 dni od daty zakupu; (art. 13.1. uobia, załącznik nr 2 do rwl)

Osoby fizyczne posiadające broń palną i amunicję do niej, są obowiązane przechowywać ją:
w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane; (§ 5. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 03.04.2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, dalej: rpn)

UWAGA! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna ze względu na to, że zmianie uległo wspomniane wyżej rozporządzenie. Nie wiem, jak sformułowana jest w testach poprawna odpowiedź na to pytanie.

Czy dozwolone jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie:
nie; (art. 6.1. uobia)

Posiadacz broni, w przypadku jej utraty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Policję, nie później jednak niż w ciągu:
24 godziny od chwili stwierdzenia utraty broni; (art. 25. uobia)

Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji, właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w terminie:
14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania; (art. 26. uobia)

Przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek jest:
dozwolone, wyłącznie za pośrednictwem operatorów świadczących tego rodzaju usługi; (art. 36.1. uobia)

Przywóz broni i amunicji z państw nie będących członkami Unii Europejskiej przez obywateli polskich wymaga:
posiadania zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; (art. 37.1. uobia)

Wywóz broni i amunicji do niej za granicę przez obywateli polskich wymaga:
wydania Europejskiej karty broni palnej lub zgody właściwego organu Policji; (art. 38.1 i 2. uobia)

Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni traci swoją ważność:
jest ważne bezterminowo (załącznik nr 2 do rwl)

Czy osoba zgłaszająca przywóz broni i amunicji z zagranicy, a nie posiada pozwolenia na broń, jest obowiązana do niezwłocznego złożenia przywiezionej broni i amunicji do depozytu właściwego organu celnego:
tak (art. 37.3. uobia)

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji noszenie broni oznacza:
każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń; (art. 10.9. uobia)

Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych:
tylko na strzelnicach; (art. 45 uobia)

Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest :
niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji; (art. 21.2. uobia)

W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, organ Policji:
może cofnąć pozwolenie na broń; (art. 18.5.5) uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano:
naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni; (art. 18.1.3) uobia)

Organ Policji obligatoryjnie cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano:
nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń; (art. 18.1.1) uobia)

Właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej pozwolenie na broń, która nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego:
cofa pozwolenie na broń; (art. 18.1.4) uobia)

Czy właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej – pozwolenie na broń, a uchylającej się od obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego:
może cofnąć pozwolenie na broń; (art. 18.5.2) uobia)

Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:
obowiązku rejestracji broni; (art. 18.5.1) uobia)

Osobie, która nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
cofa się obligatoryjnie pozwolenie na broń; (art. 18.1.1) uobia – z zastrzeżeniem, że tu mowa jedynie o ograniczeniach w pozwoleniu)

W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, zasady użyczania broni osobie nieuprawnionej:
organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń; (art. 18.5.7) uobia)

W przypadku naruszenia zasady używania broni – która jest zdolna do rażenia celów na odległość – przez osobę posiadającą pozwolenie na nią w celach szkoleniowych i sportowych wyłącznie na strzelnicy:
organ Policji może cofnąć pozwolenie; (art. 18.5.6) uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
należy do osób z zaburzeniami psychicznymi; (art. 18.1.2) uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; (art. 18.1.2) uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; (art. 15.1.6)a) uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu; (art. 15.1.6)b) pierwszy tiret uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 15.1.6)b) drugi tiret uobia)

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego; (art. 18.1.4) uobia)

Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, w przypadku:
naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku rejestracji broni; (art. 18.5.1) uobia)

Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń:
jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania; (art. 18.4. uobia)

Osoby posiadające broń palną, są zobowiązane do :
przechowywania broni w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane (§ 5. rpn)

UWAGA! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna ze względu na to, że zmianie uległo wspomniane wyżej rozporządzenie. Nie wiem, jak sformułowana jest w testach poprawna odpowiedź na to pytanie.

Broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni można użyczać osobom:
które posiadają pozwolenie na taką broń; (art. 28 uobia)

Czy wolno użyczać broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni osobom, które posiadają pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich:
nie; (art. 28 uobia)

Czy na podstawie legitymacji posiadacza broni sportowej można zakupić amunicję do broni odpowiadającej celom kolekcjonerskim:
nie; (art. 14 uobia)

Czy osoba deponująca broń w jednostce Policji ma prawo do dostępu do niej w celu okazania jej osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz oceny stanu broni:
tak, ale dopiero po uzgodnieniu z jednostką deponującą; (§ 8.1. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 09.06.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie, dalej: rzd)

Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową

Czy na strzelnicy wolno osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzić na stanowiska strzeleckie:
nie; (rozdział 1. p. 2.1) załącznika do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, dalej: rwr)

Broń palną można przenosić na strzelnicy wyłącznie:
rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni; (rozdział 2. p. 1. rwr)

Czy na strzelnicy wolno używać broni innych osób korzystających ze strzelnicy:
tak, ale tylko za zgodą użytkownika broni; (rozdział 1. p. 2.2) rwr)

Czy na terenie strzelnicy wolno spożywać alkohol lub używać środki odurzające oraz czy wolno przebywać na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem:
bezwzględnie nie; (rozdział 1. p. 2.3) rwr)

Wyjmowanie broni na strzelnicy odbywa się wyłącznie na:
stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki; (rozdział 2. p. 2. rwr)

Komendę „STOP” może wydać:
każda osoba, która uzna, iż istnieje zagrożenie na strzelnicy; (rozdział 3. p. 4. rwr)

Na strzelnicy zwierzęta:
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna; (rozdział 3. p. 5. rwr)

Kiedy i w jaki sposób w czasie trwania konkurencji można odłożyć broń:
tylko po wyjęciu magazynka i po wyjęciu naboju z komory nabojowej, z lufą skierowaną w stronę kulochwytu; (rozdział 2. p. 3. rwr, § 3 p. 6 dokumentu Ogólne Zasady Bezpieczeństwa w Sporcie Strzeleckim, przyjętego uchwałą zarządu PZSS 24.03.2013 r., dalej: ozb)

Na zawodach strzeleckich z broni krótkiej na 25 m, magazynek ładujemy nabojami:
po komendzie „ŁADUJ”;

Jakie czynności należy wykonać po komendzie „ROZŁADUJ!”?
rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na stanowisku strzeleckim; (§ 3 p. 10 ozb)

Odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu jest:
bezwzględnie zabronione; (§ 3 p. 6 ozb)

Jakie czynności należy wykonać po komendzie „STOP!”:
bezzwłocznie przerwać strzelanie; (§ 3 p. 9 ozb)

Jakie czynności należy wykonać po komendzie „ŁADUJ!”:
należy załadować magazynek nabojami, następnie włożyć go do broni, wprowadzić pierwszy nabój do komory nabojowej i czekać na następne komendy prowadzącego strzelanie;

Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest:
na stanowisku treningowym lub strzeleckim lub w innym miejscu do tego wyznaczonym za zgodą prowadzącego strzelanie; (§ 3 p. 4 ozb)

Czy prowadzący strzelanie może usunąć ze strzelnicy osobę nie stosującą się do jego poleceń:
tak; (§ 3 p. 13 ozb)

Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego broń musi być:
rozładowana, zabezpieczona; (§ 3 p. 14 ozb)

W środkach transportu publicznego, służących do przewozów pasażerów, broń przewozi się:
w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych (§ 2. 1. rozporządzenia ministrów transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych i administracji z 21.04.2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego, dalej: rpb)

Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego:
powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; (art. 35.1. uobia)

Regulaminy strzeleckie

Strzelectwo sportowe składa się z następujących dyscyplin:
strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, strzelanie ze strzelby gładkolufowej (artykuł „Sport strzelecki – charakterystyka dyscypliny sportu” ze strony PZSS, dalej: charakterystyka)

Za nie przestrzeganie regulaminów i przepisów w czasie trwania zawodów strzeleckich stosowane są następujące kary:
ostrzeżenie, odjęcie punktów, dyskwalifikacja; (charakterystyka)

Odległości strzelań, które obowiązują w konkurencjach zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) to:
10 m, 25 m, 50 m, 300 m; (charakterystyka)

Iloma nabojami ładowany jest pistolet dowolny w czasie zawodów strzeleckich:
1 nabojem; (charakterystyka)

Czy w konkurencji Pistolet sportowy 25 m można strzelać z rewolweru?:
można, pod warunkiem zachowania regulaminowych ograniczeń dotyczących danej broni; (charakterystyka)

Jakie są ograniczenia w ubiorze zawodników strzelających konkurencje pistoletowe według regulaminów zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF)?:
elementy ubioru nie mogą podpierać lub unieruchamiać ciała, ramion, nadgarstka, nóg lub kostek. Buty nie mogą zakrywać kostki; (p. 6.7.5.3. ogólnych przepisów technicznych ISSF)

W strzelectwie sportowym konkurencja TRAP to strzelanie do rzutków:
wyrzucanych ze schronu znajdującego się w odległości 15 m od linii stanowisk strzeleckich; (charakterystyka)

W strzelectwie sportowym konkurencja SKEET to strzelanie do rzutków:
wyrzucanych z dwóch budek (wysokiej i niskiej); (charakterystyka)

Które z niżej wymienionych konkurencji zaliczane są do dyscypliny strzelań ze strzelby gładkolufowej:

skeet, trap, double trap; (charakterystyka)

Budowa, zasada działania i dane techniczne broni do celów sportowych

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (.177″) wykonanymi ze stopu ołowiu w tym:
pistolety na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 1500 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 500 g, mieszczące się w pudełku w wewnętrznych wymiarach 420mm x 200mm x 50mm; (p. 8.12. przepisów dla strzelań pistoletowych ISSF, dalej: pISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (.177″) wykonanymi ze stopu ołowiu, w tym:
karabiny na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 5500 g, dowolnym oporze języka spustowego, w których odległość od wylotu lufy do końca celownika nie przekracza 850 mm; (p. 7.10. przepisów dla strzelań karabinowych ISSF, dalej kISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:
pistolet dowolny to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″), o dowolnych wymiarach i ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego; (p. 8.12. pISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:
pistolet sportowy i pistolet standardowy, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze 5,6 mm (.22″) przeznaczony do strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm; (p. 8.12. pISSF)

Amunicją używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być między innymi:
amunicja bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (.22”) „long rifle”, której pociski są wykonane z ołowiu lub podobnego miękkiego materiału; (p. 8.4.4. pISSF, p. 7.4.6. kISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:
karabin dowolny, to jest karabin jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″) przeznaczony do strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze nie przekraczającym 8000 g oraz dowolnym oporze języka spustowego; (p. 7.10. kISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym:
pistolet centralnego zapłonu, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze od 7,62 mm (.30”) do 9,65 mm (0.38″), o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, o oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, mieszczący się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm; (p. 8.4.3.2. oraz p. 8.12 pISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym:
karabin dowolny centralnego zapłonu, to jest karabin o kalibrze nie przekraczającym 8 mm (0.315″), dowolnym oporze języka spustowego, ciężarze całkowitym nie przekraczającym 8000 g; (p. 7.10. kISSF)

Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być między innymi:
gładkolufowa broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12, z komorą nabojową o długości do 76 mm;

Przepisy kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Kto nosi broń po spożyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego podlega:
karze aresztu lub grzywny; (art. 51.2.4) uobia)

Kto porzuca broń palną lub amunicję do niej, która pozostaje w jego dyspozycji podlega:
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat; (art. 50 uobia)

W stosunku do osoby, która nie dopełniła obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni do depozytu można zastosować:
karę aresztu lub grzywny; (art. 51.2.1) uobia)

Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega:
karze aresztu lub grzywny; (art. 51.1 uobia)

Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni podlega:
karze aresztu lub grzywny; (art. 51.2.2) uobia)

Kto posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu podlega:
kary aresztu lub grzywny; (art. 51.2.3) uobia)

Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega wyłącznie:
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku; (art. 263. § 4. kodeksu karnego, dalej: kk)

Stan wyższej konieczności jest to wyłącznie działanie w celu:
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, bądź ratowania dobra chronionego prawem, poświęcając dobro o wartości niższej od dobra ratowanego, jeżeli niebezpieczeństwa nie można uniknąć inaczej; (art. 26. § 1-2 kk)

Obrona konieczna to działanie wyłącznie w celu:
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiegokolwiek dobro chronione prawem; (art. 25. § 1 kk)

Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej:
tak, gdy jej przekroczenie było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami zamachu; (art. 25. § 3 kk – z zastrzeżeniem, że w tym art. „nie podlega karze”, a nie „sąd może odstąpić”)

Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary bądź zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej:
tak, gdy sprawca działał w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem i zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu; (art. 25. § 2 kk)

Kto nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze:
aresztu lub grzywny; (art. 51.2.10) uobia)

Kto używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami podlega karze:
aresztu lub grzywny; (art. 51.2.11) uobia)

Kto przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni i amunicji podlega karze:
aresztu lub grzywny; (art. 51.2.5) uobia)

28 komentarzy

 1. Leśny Dziadek pisze:

  A mnie interesuje inna kwestia. Powielamy wciąż ten sam zestaw kilkudziesięciu pytań, czy to są jedyne, lista zamknięta, czy też każde WPA robi sobie swój zestaw, i na przykład może mnie zaskoczyć pytanie „jeżeli wody gruntowe zalegają na poziomie, od 1 do 2 metrów, co ile lat należy oczyszczać strzelnicę z ołowiu”?

  • admin pisze:

   @Leśny Dziadek: o ile wiem, te pytania nie pochodzą z Wydziałów Postępowań Administracyjnych Policji, tylko z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 2. Leśny Dziadek pisze:

  Tak, ja zaaferowany postępowaniem przed WPA (w moim przypadku) poszedłem skrótem myślowym. Chodzi mi o to, czy ta lista (niezależnie na który z egzaminów) jest w miarę niezmienialna, (coś jak kiedyś pytania na prawo jazdy, wystarczyło wykuć zamkniętą listę), czy też ulega modyfikacjom, i to co od lat krąży w sieci, może nijak mieć się do tego, co znajdziemy w kopertach na egzaminie.

 3. ax pisze:

  zdawałem i mieliśmy 2 godzinną pogadankę o pytaniach itd przed zdaniem , w zasadzie nauczono nas :
  pytania są gotowe ułożone po 10 i z tego zrobiono 400 testów po 10 pytań ( miałem numer 391 )
  zasada jak odpowiedzialność to wszędzie areszt i grzywna oprócz nie posiadania przy sobie dokumentu tam tylko grzywna ( no i cały dział już umiemy ) bo wygląda to tak
  za porzucenie broni grozi
  a grzywna
  b areszt
  c areszt lub grzywna
  więc wybierasz prawidłową a jak jest więcej prawdziwych to tą co daje najbardziej szczegółową odpowiedź .
  Nie ma w testach pytań historycznych w stylu do 2010 roku można było ……….
  dużo pytań za co można stracić zezwolenie na broń i po zmianach nawet jak nie zapłacisz skarbówce .
  W zasadzie na 8 pytań z 10 odpowie uczeń gimnazjum bo w odpowiedziach łatwo odróżnić prawdziwą od złej .

 4. Leśny Dziadek pisze:

  O, fajny konkret. Ale piszesz o egzaminie na patent, nie tym w WPA ?

 5. dmx pisze:

  14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania; (art. 26. uobia)”

  Pytanie jest dość niejednoznacznie sformułowane, żeby nie powiedzieć że błędnie.
  Istotne jest tu sformułowanie Miejsce zamieszkania.
  Z zapisów art. 26 wynika wprost iż dotyczy on zmiany miejsca stałego pobytu, nie jest to jednoznaczne z adresem zamieszkania.

  Artykuł ma dokładnie brzmienie :

  Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.”

 6. Artur pisze:

  W tym pytaniu:

  Organ Policji obligatoryjnie cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano:
  – nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń; (art. 18.1.1) uobia)

  jest błąd. W przypadku załączonej odpowiedzi, zgodnie z UoBiA organ cofa, a nie obligatoryjnie cofa.

  • Krzysiek L. pisze:

   Moim zdaniem nie ma tu błędu. W zależności od sytuacji, organ albo może cofnąć pozwolenie, albo je cofa — czyli cofa obligatoryjnie.

   • Morgonus pisze:

    Obligatoryjnie to znaczy, że ktoś lub coś jest do czegoś zobligowany (zmuszony, lub coś jest z góry narzucone) Czyli w tym przypadku zdanie brzmi: Organ Policji nie ma wyboru i cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano:
    – nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń; (art. 18.1.1) uobia)

    • Krzysiek L. pisze:

     Tak — w ustawie i pytaniach jest rozróżnienie między „organ cofa” albo „organ może cofnąć”.

 7. alex pisze:

  Czy wolno posiadać amunicję pistoletową i rewolwerową z pociskami półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu przeszkody:

  W tym pytaniu na Patencie brzmi!
  NIE

 8. bryku pisze:

  Niedawno zdawałem egzamin na patent strzelecki – i, z czego jestem dumny, udało mi się – więc podzielę się moimi spostrzeżeniami co do pytań i przygotowania do egzaminu:
  1. Z pewnością zależy to od wylosowanego przez Was zestawiu, ale pytania naprawdę mogą Was zaskoczyć. Nie ma co zakładać że trafią się Wam pytania choć trochę podobne do przykładowych krążących w intenecie.
  2. Pewnie słyszeliście to już setki razy, ale przeczytajcie UoBiA. Przeczytajcie ją wiele razy, i to ZE ZROZUMIENIEM. Chcecie wiedzieć czym jest broń, w jaki sposób udziela się pozwoleń na jej użytkowanie i pod jakimi warunkami, kto za co odpowiada w całym procesie udzielania pozwoleń, i tak dalej. W skrócie: zrozumcie ustawę. Ja wiem że dużo stron, wiem że jest napisana w „męczącym” stylu. Ale naprawdę warto – inaczej wyłożycie się na jedym z początkowych pytań, na które musicie odpowiedzieć poprawnie.
  3. Tabelka z przepisami sportowymi o wymiarach broni, jej wadze, rodzajami amunicji: wryjcie na pamięć. Ja praktycznie do samego końca próbowałem sobie wmówić że nie będę się tego uczył – bo niepotrzebne, bo durne cyferki. Na szczęście przysiadłem nad tym kilka godzin i wszystko zapamiętałem (w sumie nie jest to takie trudne). I wiecie co? Opłaciło się, bo inaczej wyłożyłbym się na pytaniu dotyczącym maksymalnej wagi karabinów pneumatycznych, i poszedłbym do domu (byłaby to moja druga zła odpowiedź).
  4. Kodeks karny (stan wyższej konieczności, obrona konieczna): warto przeczytać i zrozumieć. Polecam odcinek GunTV na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=DoJf80Ux5r0
  5. W każdym pytaniu macie trzy możliwe odpowiedzi. W większości przypadków jedną z nich jesteście w stanie od razu wyeliminować (zakładając, że cokolwiek żeście przeczytali z teorii); dwie pozostałe mogą być jednak bardzo do siebie podobne. Trafiły mi się dwa/trzy pytania z takimi właśnie wredotami. Przykład: miałem pytanie o definicję stanu wyższej konieczności. Dwie z proponowanych odpowiedzi były bardzo podobne, różniły się szykem słów w zdaniu (i obie miały inny szyk niż definicja podana w KK!), ale w jednej nie było frazy w stylu „zakładając że niebezpieczeństwa nie można uniknąć inaczej”.
  6. Co do pytań o odpowiedzialność karną (wysokości i rodzaj kar): ktoś wyżej pisał, cytuję: „zasada jak odpowiedzialność to wszędzie areszt i grzywna oprócz nie posiadania przy sobie dokumentu tam tylko grzywna (no i cały dział już umiemy)”. Nope – to nie wystarczy; ludzie wykładali się na pytaniach o wysokości kar właśnie dlatego, że w możliwych odpowiedziach były TYLKO trzy różne wysokości kary pozbawienia/ograniczenia wolności (np. jeden rok/dwa lata/trzy lata). Więc znowu: nauczcie się tego po prostu porządnie.
  Podsumowując: egzamin jest trudny – ale tylko jeśli przyjdziecie nieprzygotowani. Naprawdę warto poświęcić te dwa-trzy intensywne wieczory (plus czytać ustawę do poduchy 🙂 ) na naukę wszystkiego ze zrozumieniem. Inaczej może Was czekać los gości, którzy przyszli na egzamin z wiedzą, cóż… niepełną podstawową („wiem że za zgubienie to jest areszt, wymiary pudełka mają zawsze na końcu 50mm, a baskila jest istotną częścią broni, ale w sumie nie wiem co to jest, hyhy”) i sgoro się zawiedli. A czterech stów szkoda…

  • Masmix pisze:

   2 lata jest za porzucenie broni i ammo. Taka różnica. To miałem, ale gdzieś to miałem w głowie. Ja się nie przyłożyłem nic, a zdałem. Przeczytałem raz gotowe odpowiedzi.

 9. chwastt pisze:

  Osoby fizyczne posiadające broń palną i amunicję do niej, są obowiązane przechowywać ją:
  w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450 (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji)

 10. chwastt pisze:

  Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
  – jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu; (art. 15.1.6)b) pierwszy tiret uobia)
  – jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 15.1.6)b) drugi tiret uobia)
  Te odpowiedzi dotyczą wydania a nie cofnięcia! !!

  • Krzysiek L. pisze:

   Jak to?

   Ustawa mówi tak:

   Art. 18. 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
   1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;
   2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6;
   3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;
   4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo
   środka zastępczego.

   Tymczasem art. 15 ust. 1 pkt 6 mówi, że pozwolenia nie wydaje się osobom:

   stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
   a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
   – przeciwko życiu i zdrowiu,
   – przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

   A zatem zacytowane sformułowanie jest jak najbardziej zgodne z prawdą — organ cofa pozwolenie, jeśli osoba jest skazana za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, albo jest skazana za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

   To nie są oczywiście JEDYNE sytuacje, w których pozwolenie się cofa, ale jeśli w teście na egzaminie pytanie jest tak sformułowane, to jest to poprawna odpowiedź.

 11. lazlo pisze:

  Czy podchodzac do egzaminu od strony ochrony fizycznej osob i mienia moze nam sie trsfic pytanie z dzialu budowa broni sportowej lub regulamin strzelecki?

 12. Jerzy K. pisze:

  Osoby fizyczne posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia przechowują ją w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S 1 według normy PN-EN 14450. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej osoby fizyczne zobowiązane są przechowywać ją w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia tj.: gaśnica proszkowa, drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, okna osłoniete siatką stalową, zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu.
  Opis aktualny odnośnie przechowywania broni/odpowiedź obowiązująca na teście/
  Pozdrawiam Jerzy K.

 13. MAREK pisze:

  CZEŚĆ NIE ZGADZAM SIĘ Z PODSTAWĄ PRAWNĄ PYTANIA -BRONIĄ PALNĄ JEST-PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ART.7.1

 14. Piotr pisze:

  dzień dobry.
  Przeglądając materiały egzaminacyjne dotyczące broni sportowej napotkałem na takie oto pytanie:

  Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:
  „pistolet sportowy i pistolet standardowy, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze 5,6 mm (0.22”) przeznaczony do strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;”

  w powyższej odpowiedzi zawarta jest jednak informacja, która mówi, że minimalny opór języka spustowego wynosi 1000 g. Według innych materiałów, tzw. „tabelki” podawany jest minimalny nacisk na spust o wartości minimum 1360 g. Czy to jest błąd, rozbieżność czy złe rozumienie tych wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.